Regulamin

REGULAMIN PROJECT SALSA

1. Na zajęciach obowiązuje ZMIANA OBUWIA. Brak butów na zmianę skutkuje niemożnością wejścia na zajęcia taneczne.
2. Project Salsa nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za kontuzje i wypadki spowodowane niewłaściwym obuwiem lub strojem.
3. Klienci mogą wykupić karnet na jeden cykl obejmujący 5 zajęć na jednej technice lub jednorazowy wstęp na zajęcia.
4. Faktury VAT wystawiane są tylko na żądanie zgłoszone w momencie zakupu karnetu.
5. Wszystkie zniżki obowiązują tylko w przypadku wykupienia pełnego karnetu. Klient uczęszczający w tym samym czasie na różne rodzaje zajęć, posiadający karnety na wszystkie te zajęcia, z zakupem każdego dodatkowego karnetu uzyskuje zniżkę w wysokości:
20% na drugi karnet
30% na trzeci karnet
40% na czwarty karnet
60% na piąty karnet
70% na szósty karnet
80% na siódmy karnet
100% na ósmy karnet
Uzyskanie zniżki jest możliwe tylko za okazaniem wszystkich pozostałych karnetów, uprawniających do tej zniżki. Karnety te muszą być ważne.
Uwaga! Warunkiem przyznania zniżki jest posiadanie 1-go aktualnego karnetu o wartości 100%!
6. Taniec, jak każde zajęcia sportowe, może powodować ryzyko kontuzji. Uczestnik podejmuje to ryzyko na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych zwiększających ryzyko kontuzji lub wypadków,w szczególności nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających mu udział w wykupionych zajęciach.
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest każdorazowe okazanie PRZED ROZPOCZĘCIEM zajęć ważnego karnetu pracownikowi recepcji Project Salsa.
8. Karnet zachowuje ważność jedynie przez okres trwania kursu, obejmujący 5 kolejno następujących po sobie zajęć plus 5 dodatkowych dni od ostatnich zajęć.
9. W przypadku rozwiązania grupy lub chwilowego braku zajęć o wyższym stopniu zaawansowania, uczestnicy kursu mogą powtórzyć kurs danego stopnia wykupując karnet za 50% ceny regularnej.
10. W przypadku dysproporcji między liczbą partnerów i partnerek osoby z wyższych lub równoległych stopni z tej samej techniki mogą uczestniczyć nieodpłatnie w zajęciach danej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu uczestnictwa z pracownikiem recepcji Project Salsa. Zasada ta nie dotyczy stopni zaawansowanych z1, z2. Możliwość ta dotyczy wyłącznie partnerów lub wyłącznie partnerek, w zależności od rodzaju dysproporcji.
11. Klienci mogą odrobić dwa opuszczone zajęcia z jednego karnetu, uczestnicząc zamiennie w dwóch zajęciach na dowolnie wybranej technice (tego samego poziomu) Odrobienie zajęć jest możliwe tylko w okresie ważności karnetu, a najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia kursu (nie można odrabiać zajęć na 1-szych zajęciach z wyższego stopnia).
12. Rzeczy osobiste należy na czas trwania zajęć pozostawić w szatni. Rzeczy wartościowe (portfel, telefon, biżuteria) prosimy zabrać na sale lub zdeponować w recepcji. Project Salsa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy pozostawionych w innych miejscach.

ZAKUP KARNETU JEST RÓWNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WARUNKI REGULAMINU I ZOBOWIĄZANIEM DO ICH PRZESTRZEGANIA